SISTEMA CONSTRUCTIU

Aquest mètode constitueix un conjunt monolític de gran resistència estructural, amb una previsió de durabilitat molt superior als sistemes tradicionals ia tots els sistemes construïts per elements prefabricats encadellats en obra.
Per ser un sistema totalment hermètic, no hi ha possibilitat de fuites de líquids, amb la consegüent garantia de no contaminació ni la presència d'humitats visibles.
Per totes les qualitats i solucions indicades, comprovades en obres executades en els últims 20 anys, li oferim aquest mètode perquè l'apliqui en la futura ampliació amb total garantia que hi haurà escollit el millor, per la qual cosa hi haurà encertat plenament en la seva decisió.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El sistema que presentem està prou provat i resolt, desplaçant definitivament a l'obra tradicional i una infinitat de sistemes prefabricats de construcció.

El sistema i la seva forma constructiva permet la construcció de nínxols de formigó armat (in situ) perfectament vibrat, resultant fins i tot impermeables a líquids i gasos. La hermeticitat s'aconsegueix tancant el nínxol amb una tapa de formigó armat amb morter expansiu.

El mètode està basat en un tipus d'encofrat modular, realitzat amb motlles de polièster reforçat, treballant tipus encofrat túnel, aquests motlles són els que una vegada col locats, alineats i formigonats, formen el nínxol.

El formigó que s'utilitza és de resistència característica fck = 250 Kg./cm2. amb granulat màxim de 12 Mm., l'acer és de resistència característica 5.100 Kg./cm2. Un cop abocat el formigó i després d'un vibrat molt acurat i prolongat, es deixa que iniciï el seu adormiment i adquireixi consistència suficient per poder retirar els motlles, la qual cosa s'aconsegueix després de 18 a 22 hores de l'abocament, en condicions atmosfèriques normals.

A causa de l'ús de l'àrid petit, al bon vibrat ia la qualitat de la superfície del motlle, s'aconsegueixen parets de nínxols amb un excel lent acabat, que pot quedar visible en la seva part frontal sense desmerèixer per això el conjunt.

La retirada de motlles s'efectua per mitjans hidràulics adaptats per realitzar la tracció necessària per desprendre's del formigó, la facilitat d'aquest procés de desemmotllar es veu afavorida per l'ús d'un desencofrant adequat i preparat per a aquest fi.

PROCÉS CONSTRUCTIU

S'inicia la construcció d'un mòdul de nínxols amb l'excavació del terreny per ubicar la solera de l'edifici; s'estén a continuació un formigó de neteja que permet l'inici de la confecció de la llosa de formigó armat que té com a particularitat que en la seva cara superior té un lleuger pendent de l'1% cap a la seva part posterior. Això és degut a que aquesta solera treballa com a base de la primera planta de nínxols i aquests sempre tenen un pendent cap al seu interior de 1% per poder actuar, si fos necessari, de dipòsit de tots els líquids que un cadàver desprèn durant la seva descomposició; aquests líquids solen ser despresos durant un període d'uns deu mesos aproximadament i el formigó pot anar absorbint sense cap mostra exterior de humitat.
Sobre la llosa es munten els motlles corresponents i en els perímetres laterals i posteriors es situen uns encofrats metàl.lics estudiats especialment per a aquest treball, tot aquest tipus d'encofrats va perfectament alineat i arriostrat a la solera amb esperes d'acer corrugat que surten de la llosa i que en formigonar queden dins dels murs.
Amb el formigó encara fresc es claven unes varetes de ferro en posició vertical formant molts paquets comuns amb les formigonats i servint d'esperes per encaixar l'armadura de la propera planta. Els edificis de nínxols de construeixen amb juntes de dilatació verticals d'entre 8 i 10 metres d'ample, realitzant la junta separant en dos el mur vertical 10 CMS. entre dos nínxols, no variant així el gruix de les parets verticals.
La coberta pot ser rematada amb diferents solucions en funció del punt de vista estètic-arquitectònic, de la mateixa manera passa a les parets laterals. Les boques dels nínxols també poden tractar-se a base d'aplacat amb pedra natural, artificial, etc., Encara que el seu acabat inicial en formigó és prou digne i permet ser pintat amb pintures plàstiques d'estuc, mostrant un acabat de qualitat.

PROJECTES EN EXECUCIÓ