PRODUCTES


Amb l'avanç dels sistemes constructius, s'ha comprovat que, econòmica i funcionalment, els antics sistemes de construcció poden modificar-se adequant-se al ritme que demanen els nous processos.

FUNTEC INSULAR ha desenvolupat un mètode que dóna suport i resol els problemes naturals en la construcció de tot el relacionat amb un camp sant, optimitzant els processos, minimitzant els recursos i reduint el temps d'execució de les obres que realitza la nostra empresa.

A més hem ampliat el nostre servei amb la instal lació de forns crematoris compostos per una robusta construcció refractària d'alta resistència tèrmica


Esquema d'armat

Secció-esquema d'un edifici de nínxols utilitzat com a mur de contenció

Edifici de nínxols utilitzat com a mur de contenció i com a suport d'una jardinera superior

Edifici de nínxols utilitzat com a mur de contenció i edificat a dues cares a diferent cota

Edifici de nínxols utilitzat com a mur de contenció i paret de tancament

Secció-esquema de ventilació i desguàs exterior

Els nínxols són un conjunt monolític de formigó armat construït in situ, a una o dues cares, amb el sistema de encofrats recuperables, donant com a resultat un edifici sense juntes ni unions, de gran resistència estructural, que accepta múltiples acabats exteriors.

Com que és un sistema hermètic, no hi ha possibilitat de fuites de líquids, amb la consegüent garantia de no contaminació.

Dimensions interiors:
La unitat del nínxol acabat tindrà en les parets laterals, superiors i inferiors, un gruix de 10cm, i obtindran un pendent del 2% en el seu interior amb la finalitat que els líquids, en cas d'una descomposició ràpida, queden atrapats a l'interior d'aquest.

Es treballen 3 models:

  • Model Estàndard (ample 0,75 m, alt 0,65 m, profunditat 2,50 m)
  • Model Catalunya (ample 0,90 m, alt 0,75 m, profunditat 2,60 m)
  • Model Madrid (ample 0,80 m, alt 0,65 m, profunditat 2,50 m)

Es pot utilitzar l'edifici com a mur de contenció amb contraforts, posant a la solera un fonament de petita dimensió en forma de taló per assegurar el antilliscament del mòdul, aconseguint una disminució significativa en el cost del projecte d'urbanisme del cementiri.

NÍNXOLS

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

TOMBES


Funtec Insular ofereix el millor sistema constructiu, aportant i aplicant solucions que només són possibles fent ús del nostre sistema de construcció.

La tomba és un conjunt monolític de formigó armat construït in situ amb el sistema de encofrats recuperables.

El resultat és una construcció hermètica, sense juntes ni unions i de gran resistència estructural, amb la qual s'eliminen per complet les filtracions que es produeixen en les sepultures subterrànies, més encara si el terreny és permeable.

Planta tombes amb altres iguals a banda i banda (seccionades)

Varietat de possibilitats amb la seguretat d'impermeabilitat, resistència sísmica i durabilitat

Secció transversal de tomba de quatre cossos o més unitats d'enterrament iguals aparellades

Secció transversal de tomba de sis cossos amb tombes iguals a banda i banda

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CERRAR [X]

CRIPTES

Amb el sistema de construcció de Funtec Insular hem aportat i aplicat solucions només viables amb el sistema de construcció, aconseguint així projectes òptims i adaptats als requeriments dels nostres clients.

Les criptes són unitats d'enterrament familiar. Es componen de dues o tres nínxols disposats verticalment revestits de manera que formin una sola unitat amb una sola làpida per a tot el conjunt, sempre segons les preferències del client.

Compten amb tots els avantatges de la construcció de nínxols de formigó armat in situ amb encofrats recuperables, ja que són exactament el mateix.


Exemple d'acabat frontal


Detalls constructius


CERRAR [X]

CERRAR [X]

COLUMBARIS

Els projectes realitzats per Funtec Insular aconsegueixen sempre resultats òptims i adaptats als requeriments dels nostres clients.

Els columbaris optimitzen l'espai en un cementiri. També es fabriquen in situ de formigó armat a una o dues cares i poden contenir urnes cineràries o osseres.

  • Profunditat interior columbari = 0,80 m
  • Gruix parets = 0,10 m

Es poden construir a les parets laterals dels mòduls de nínxols existents optimitzant l'ús de parets sovint desaprofitades, en murs de tancament o en qualsevol altra superfície, sense excloure la construcció de mòduls independents a les parcel.les destinades a aquest ús.

FORNS

 

La cremació de cadàvers constitueix una interessant alternativa a la inhumació, amb indubtables avantatges, ja que elimina els problemes d'espai als cementiris i evita emissions d'olor desagradable.

Aquesta pràctica, d'àmplia acceptació, és cada dia més sol • licitada al nostre país i si bé la taxa de cremació és del 15%, aquesta xifra té tendència a aproximar-se a les de països del nostre entorn.

Kalfrisa ha desenvolupat forns crematoris de provada eficàcia, baix consum i totalment automatitzats, que respecten la normativa mediambiental en vigor.

El crematori X-5/2-S EDV incorpora cremadors modulants de gas natural o propà que adapten en tot moment la seva potència per mantenir les temperatures de cada una de les càmeres amb gran exactitud, garantint una operació més econòmica i unes emissions a l'atmosfera més reduïdes. .

El crematori Merkur pot funcionar alternativament amb gasoil C, gas natural o propà i disposa d'un sistema automàtic que controla el repartiment d'aire i les temperatures de cada cambra.
Formen part del subministrament un processador de cendres i un elevaféretros hidràulic accionat mitjançant una bateria.

Els incineradores pirolítica de la sèrie PS / CM han estat desenvolupats per Kalfrisa per garantir la destrucció eficaç de restes de cementiri.
Les grans dimensions de la cambra de piròlisi permeten la introducció de residus de grans dimensions.

Els crematoris Duval respecta el recolliment i la sobrietat de l'entorn on es len.
El maneig del crematori no necessita personal especialitzat i requereix un manteniment mínim. Els forns crematoris Duval possibiliten un entorn de netedat amb absència d'olors.

<